Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU ,,Wygraj bon na wynajem – 200 zł”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ,,Wygraj bon na wynajem – 200 zł” i jest zwany dalej: „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma PR9 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1, 60-642 Poznań.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy firmy

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Warunkiem uczestnictwa, o którym mowa w § 3 ust 1. Regulaminu, jest: a. akceptacja niniejszego Regulaminu, b. napisanie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.
 4. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Zadanie konkursowe polega napisaniu odpowiedzi na pytanie, bez czego nie wyobrażasz sobie imprezy ze znajomymi w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na Facebooku, nagrodzona zostanie osoba, która zostanie wybrana przez komisję konkursową.
 3. Konkurs trwa od godz. 13:00 dnia 31 maja 2023 do godz. 23:59 dnia 13 czerwca 2023 r.
 4. Nagrodą w Konkursie jest bon uprawniający do wynajmu ze zniżką 200 złotych (dwieście złotych). Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.
 5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15 czerwca 2023 za pomocą komentarza na Facebook’u.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. W przypadku wygranej w konkursie, wygrany dobrowolnie zobowiązuje się do Podania prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu poprzez formularz kontaktowy na Facebooku (wiadomość prywatna do fanpage Folwark Matecznik lub na mail kontakt@folwarkmatecznik.pl), które będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora mailem na adres kontakt@folwarkmatecznik.pl, w czasie trwania Konkursu i w ciągu 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: ,,Wygraj bon na wynajem – 200 zł”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy wyznaczony według ogólnych zasad k.p.c.
 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.